Fundacja Kultury i Integracji „INTER-ART”

 

S T A T U T

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja Kultury i Integracji „INTER-ART” zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia: 6 kwietnia 1984r. o fundacjach /Dz.U. z 1991, Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami/ oraz postanowień niniejszego Statutu.

 

§2

Fundacja Kultury i Integracji „INTER-ART” zwana w treści statutu Fundacją, została ustanowiona z woli Fundatorów: Teresy Kaban-Błażej i Henryka Błażeja w dniu 16 sierpnia 1990 r. aktem notarialnym sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Tarnowie- Repertorium A numer 8924/1990.

 

§3

1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej

2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

 

§4

1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Tarnów (woj. Małopolskie).

2. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.

3. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

4. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania

5. Fundacja posiada osobowość prawną.

6. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

§5

1. Fundacja używa pieczęci z napisem: Fundacja Kultury i Integracji „INTER-ART”.

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego i symbolu.

 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
 

§6

Celami Fundacji są:

1. działalność na rzecz rozwoju i promocji kultury i sztuki, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycj narodowej, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

2. promocja kultury polskiej za granicą,

3. inicjowanie i upowszechnianie oświaty, wychowania, edukacji artystycznej i kulturalnej,

4. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

5. działalność na rzecz promocji kultury i sztuki regionalnej oraz jej twórców,

6. działalność w obszarze turystyki i krajoznawstwa,

7. integracja różnorodnych środowisk lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych na rzecz wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i twórczych prezentacji,

8. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

9. aktywizacja i integracja środowiskowa z uwzględnieniem różnych grup wiekowych,

10. działalność edukacyjna i integracyjna na rzecz osób w wieku emerytalnym,

11. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

12. działalność na rzecz integracji oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

13. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

14. działania na rzecz pokonywania barier społecznych i integracji osób niepełnosprawnych,

15. działalność charytatywna,

16. promocja i organizacja wolontariatu.

 

§7

Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej poprzez:

1. organizowanie wydarzeń artystycznych i działalność kulturalną w zakresie twórczości, edukacji i upowszechniania kultury z różnorodnych dziedzin sztuki,

2. działania wspierające budowanie partnerstw w dziedzinie kulturalnej i artystycznej wymiany oraz mobilności twórców na rzecz realizacji własnych i wspólnych projektów artystycznych w Polsce i za granicą,

3. uczestnictwo w krajowych i zagranicznych imprezach promujących polską kulturę i sztukę, warsztatach, festiwalach, sympozjach oraz innych wydarzeniach organizowanych dla celów społecznie użytecznych, związanych ze sztuką oraz ochroną dóbr kultury,

4. organizowanie działań promocyjno-marketingowych z wykorzystaniem audycji radiowych, telewizyjnych, projektów multimedialnych, akcji i kampanii społecznych na rzecz promocji kultury, twórców, twórczości i edukacji artystycznej,

5. prowadzenie działalności badawczej, wydawniczej, fonograficznej, filmowej, telewizyjnej, prasowej bezpośrednio związanej z celami Fundacji,

6. prowadzenie portalu, strony internetowej,

7. organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów, kursów i konkursów,

8. podejmowanie działań organizacyjnych i doradczych w dziedzinie kultury i sztuki wspomagających inicjatywy lokalnych społeczności, w szczególności organizacja imprez kulturalnych,

9. animowanie działań sprzyjających zwiększeniu roli kultury i sztuki w wychowaniu i edukacji,

10. organizowanie i wspomaganie przedszkolnych i pozaszkolnych form edukacji kulturalnej i artystycznej,

11. tworzenie i realizowanie oferty artystycznych programów profilaktycznych na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinie

12. propagowanie kreatywnych, nowoczesnych form edukacji estetycznej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii,

13. współpracę z samorządami, instytucjami kultury, oświaty i organizacjami w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej na rzecz uczestnictwa w kulturze, sprzyjającej podnoszeniu wiedzy i wrażliwości społeczeństwa oraz przygotowaniu do aktywnego udziału w różnych formach życia społecznego,

14. organizację kursów mistrzowskich, praktyk artystycznych, festiwali i konfrontacji oraz wydarzeń na rzecz rozwoju i promocji dzieci i młodzieży artystycznie uzdolnionej,

15. organizowanie międzyregionalnej i międzynarodowej wymiany kulturalnej, twórczych prezentacji, warsztatów, festiwali, konfrontacji, wystaw oraz różnorodnych interdyscyplinarnych form prezentacji artystycznej i kulturalnej w ramach integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami,

16. organizowanie i promowanie działalności na rzecz likwidacji barier w dostępie do dóbr kultury oraz zwiększenia dostępu do oferty i edukacji kulturalnej społeczności lokalnych oddalonych od centrów kultury,

17. aktywny udział w lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych sieciach współpracy działających na rzecz kultury, sztuki i edukacji,

18. współpracę z wszelkimi osobami, twórcami, artystami, organizacjami, instytucjami, przedsiębiorstwami, mediami, a w szczególności z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami kultury, edukacji, organizacjami pozarządowymi, krajowymi jak i zagranicznymi, których zakres działania jest zbieżny z celami Fundacji.

 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

§8

1. Majątkiem Fundacji jest fundusz założycielski w kwocie 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) wskazany w oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji.

2. Dochód Fundacji stanowią:

  a) dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych,

  b) darowizny, spadki, zapisy, subwencje,

  c) wpływy ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych,

  d) dochody z instrumentów finansowych, w tym odsetek od lokat, dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, innych dostępnych na rynku kapitałowym,

  e) dochody ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy organizowane przez Fundację,

  f) dochody ze zbiórek i imprez publicznych, organizowanych po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń,

  g) inne wpływy.

3. Majątek i dochody służą realizacji statutowych celów Fundacji.

4. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

5. Dochody Fundacji pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte do realizacji wszystkich celów statutowych jeśli ofiarodawcy nie postanowią inaczej.

 

WŁADZE FUNDACJI

§9

1. Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji złożony z fundatorów i innych ofiarodawców zaproszonych przez Zarząd.

2. Do dokonywania czynności prawnych, samodzielnie w imieniu Fundacji upoważniony jest osobno każdy z Członków Zarządu. Inne osoby działają w granicach pełnomocnictw.

3. Zarząd Fundacji może powołać Członków Zarządu.

4. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. Fundatorzy mogą odwołać członka Zarządu w każdym czasie; mogą także zawiesić go w wykonywaniu przez niego tej funkcji. Odwołanie członka Zarządu jest równoznaczne z wypowiedzeniem stosunku pracy, jeśli Członek Zarządu był zatrudniony w Fundacji.

6. Złożenie rezygnacji przez Członka Zarządu jest równoznaczne z wygaśnięciem jego mandatu.

7. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i jest uprawniony do załatwiania wszystkich spraw dotyczących statutowych celów Fundacji

8. Zarząd Fundacji podejmuje decyzję w formie uchwał.

 

§10

Do wyłącznej kompetencji Zarządu Fundacji należy:

1. realizowanie zadań statutowych Fundacji,

2. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji,

3. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz a w szczególności wobec organów państwowych i innych organizacji i udzielanie pełnomocnictw,

4. zarządzanie majątkiem Fundacji,

5. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

6. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,

7. prowadzenie rejestrów dochodu, kosztów i strat,

8. podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu i nazwy Fundacji,

9. uchwalanie regulaminu pracy i wydatkowania środków Fundacji na cele statutowe,

10. ustalenie liczby stałych pracowników, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji ustala Zarząd,

11. ustalenie podziału pracy między członkami Zarządu,

12. nadawanie honorowego tytułu „Zasłużony dla Fundacji Kultury i Integracji INTER-ART”.

 

§11

1. Członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję honorowo.

2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą śmierci.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§12

1. Decyzje w kwestii zmian w statucie podejmuje Zarząd Fundacji.

2. Zmiany statutu mogą dotyczyć także celów Fundacji.

 

§13

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

3. Momentem decydującym o likwidacji Fundacji jest sytuacja, w której dalsze prowadzenie działalności zmierzałoby do niewypłacalności.

4. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra nadzorującego Fundację.

5. O przeznaczeniu majątku Fundacji pozostałego po likwidacji decydują Fundatorzy/Zarząd Fundacji.

 

§14

Zarząd Fundacji może ustanowić odznaki, medale honorowe, przyznawać nagrody oraz wyróżnienia honorowe osobom fizycznym, prawnym, instytucjom, organizacjom społecznym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 

§15

Fundacja składa właściwemu Ministrowi corocznie, w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.