j.  p o l s k i

(biografia skrócona) 

Teresa KABAN - fortepian i Henryk BŁAŻEJ - flet 
są absolwentami Akademii Muzycznej w Krakowie.

Teresa - w klasie fortepianu Prof. Ludwika Stefańskiego. Grę doskonaliła u Ryszarda Baksta, F.Raucha, T. Nikołajewej i W. Mierżanowa.

Henryk – w klasie fletu Prof. W.Chudziaka. Grę doskonalił pod kierunkiem J.P.Rampala i J.Galway’a.

Solistyczną działalność koncertową rozpoczęli jeszcze na studiach. Od tego czasu koncertują na wielu estradach Polski a także w 40 krajach Europy, Ameryki (Północnej i Południowej) oraz na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

Jako soliści występowali z orkiestrami symfonicznymi w Polsce a także min. w Czechach, Chorwacji, Niemczech, Słowacji, Hiszpanii, Francji, Włoszech, na Ukrainie…  Brali udział w licznych krajowych i międzynarodowych Festiwalach Muzycznych - od Los Angeles, Miami poprzez Londyn, Warszawę, Łańcut, Kecskemet, Lwów ...aż po Bagdad, Koreę, Japonię ..., uzyskując wysokie oceny recenzentów i muzyków.

Jako soliści i kameraliści nagrali kilkadziesiąt godzin muzyki dla Polskiego Radia w Warszawie a także dla radia włoskiego, niemieckiego, angielskiego, amerykańskiego, koreańskiego, chorwackiego, słowackiego, austriackiego, czeskiego, BBC w Londynie i innych. Ich recitale wielokrotnie transmitowane były "na żywo" przez Polskie radio
i Telewizję. Nagrali także wiele programów muzycznych dla Telewizji Polskiej. 
Nagrali 12 solowych płyt CD.

Oboje prowadzą też mistrzowskie kursy interpretacji muzycznej m.in.: w Miami i Los Angeles (USA) a także w Conservatory of Music w Londynie, w Reykiaviku, w Catanii (Sycylia), w Osnabrucku i innych.

W latach 1991-1995 byli dyrektorami Międzynarodowych Festiwali Muzyki w Sandomierzu a od 1994r są współautorami i dyrektorami artystycznym corocznych Międzynarodowych Festiwali Muzyki Odnalezionej.

W 2016 r. oboje otrzymali nagrodę Honorową Miasta Tarnowa za całokształt pracy artystycznej a także zostali odznaczeni przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

 

 

 

I t a l i a n o

(breve biografia)

Teresa KABAN - Pianoforte  e Henryk BLAZEJ - Flauta

si sono diplomati all’Accademia di musica di Craovia.

Teresa – nella classe di pianoforte del prof. Ludwik Stefanski perfezionando lo studio con Ryszard Bakst, F. Rauch,
T. Nikolajeva e W. Mierzanov.
Henryk - nella classe di flauto del prof. Waclaw Chudziak per poi continuare gli studi sotto la guida di J.P. Rampal e J. Galway. Hanno iniziato la loro attività concertistica mentre erano ancora all’università. Da allora, si esibiscono in molti palchi della Polonia e in 40 paesi in Europa, America (Nord e Sud), nonché in Medio ed Estremo Oriente. Come solisti si sono esibiti con orchestre sinfoniche in Polonia in Repubblica Cece, Croazia, Germania, Slovacchia, Spagna, Francia, Italia, Ucraina…. Hanno preso parte a numerosi festiwal musicali nazionali e internationali – da Los Angeles, Miami a Londra, Varsavia, Lancut, Kecskemet, Lviv…a Baghdad, Corea, Giappone…, ottenendo il massimo dei voti da revisori e musicisti. Coma solisti e musicisti da camera, hanno registrato molte ore di musica per la radio polacca
a Varsavia e per italiano, tedesco, inglese, americano, coreano, croato, slovacco austriaco, ceco, BBC a Londra. Hanno registrato 12 CD. I loro recital sono statitrasmessi molte volte „in diretta” dalla radio e dalla televisione polacche. Hanno anche registrato molti programmi musicali per la televisione polacca. Gestiscono anche corsi di perfezionamento in interpretazione musicale tra l’altro a Miami e Los Angeles (USA), nonché presso il Conservatorio di Musica di Londra, Reykiavik, Catania, Osnabrück.

Negli anni 1991-1995 sono stati direttori del Festival Internazionale di Musica di Sandomierz e dal 1994 sono coautorie direttori artistici degli annuali Festival Internazionali di Musica Dimenticata. Nel 2016 entrambi hanno ricevuto il Premio Onorario della Città di Tarnów per i meriti artistici della loro vita e hanno ricevuto il distintivo "Merito per la cultura polacca" dal Ministro della Cultura e del Patrimonio Nazionale.

 

 

 

E n g l i s h

(short biography)
Teresa KABAN, Piano and Henryk BLAZEJ, Flute

in duo have toured extensively over than 40 countries and became well known to the British audience through their numerous appearances. In London they both played at almost all prestigious concert halls. Teresa & Henryk are both very keen participants in music festivals and competitions, also those relating to chamber music, where Teresa performs solo and in duo with Henryk. They have both performed a lot for the radio and TV – in Europe, America, Japan and North Korea - including very prestigious “life concerts” for the Polish National Radio and Television in Warsaw and Los Angeles Bing Theatre and Radio Classics KKGO. Specially “live concert” in California brought them next invitations for series of events in USA.

They have performed in international festivals in Europe, Asia and America. They were soloists with a number of orchestras; most recently in the Double Concerto in D-minor by Felix Mendelssohn-Bartholdy with the Zagreb Soloists, Lviv, Kosice, Kiev and Brno Philharmonic Orchestras, the Chmielnicky Philharmonic Chamber Orchestra, the Polish Radio NOSPR Chamber Orchestra and with the philharmonic orchestras of Karlovy Vary, Lublin, Jelenia Gora, Cracow, Madrid and Salamanca. They are often invited to give lectures and Master Classes in Conservatoires in Poland, the USA, Italy and Germany, and acts as juror in international competitions.

They took part also in special music films made for the Polish National Television in Warsaw with programs:
“W.A. Mozart”, “Music in Polish castles”, “Music and architecture”, “ Relaxing music of XIX c”, “ Music in Sandomierz”….

They recorded 12 CDs.

In 1991-1995 they were artistic directors of the International Music Festivals in Sandomierz, and since 1994 they have been co-creators and artistic and organizational directors of the annual International Festivals of Found Music in Tarnów.

In 2016, they received the Honorary Award of the City of Tarnów for their lifetime of artistic work, and were awarded the "Meritorious for Polish Culture" badge by the Minister of Culture and National Heritage.

 

 

 

 

E s p a ñ o l

(biografia corta)

Teresa KABAN - Piano y Henryk BLAZEJ - Flauta. Se graduaron en la Academia de Música de Craovia.

Teresa – en la clase de piano del prof. Ludwik Stefanski perfecciona su estudio con Ryszard Bakst, F. Rauch,
T. Nikolajeva y W. Mierzanov.
Henryk - en la clase de flauta del profesor. Waclaw Chudziak y luego continuó sus estudios bajo la dirección de
J.P. Rampal y J. Galway.
Comenzaron su actividad concertística cuando aún estaban en la universidad. Desde entonces, han actuado en numerosos escenarios de Polonia y de 40 países de Europa, América (Norte y Sur), así como de Medio y Lejano Oriente. Como solistas han actuado con orquestas sinfónicas en Polonia, República Checa, Croacia, Alemania, Eslovaquia, España, Francia, Italia, Ucrania…. Han participado en numerosos festivales de música nacionales
e internacionales – desde Los Ángeles, Miami a Londres, Varsovia, Lancut, Kecskemet, Lviv… a Bagdad, Corea, Japón…, obteniendo las máximas calificaciones de críticos y músicos. Como solistas y músicos de cámara han grabado muchas horas de música para la radio polaca.en Varsovia y para la BBC italiana, alemana, inglesa, americana, coreana, croata, eslovaca, austriaca, checa y en Londres. Han grabado 12 CD. Sus recitales se retransmitieron muchas veces “en directo” por la radio y la televisión polacas. También grabaron numerosos programas musicales para la televisión polaca. También imparten clases magistrales de interpretación musical en, entre otros lugares, Miami y Los Ángeles (EE.UU.), así como en el Conservatorio de Música de Londres, Reykiavik, Catania, Osnabrück.En los años 1991-1995 fueron directores del Festival Internacional de Música de Sandomierz y desde 1994 son coautores y directores artísticos de los Festivales Internacionales de Música Olvidada que se celebran anualmente.
En 2016 ambos recibieron el Premio Honorífico de la ciudad de Tarnów por sus méritos artísticos durante toda su vida y el Ministro de Cultura y Patrimonio Nacional les concedió la insignia "Mérito para la cultura polaca".

 

”dojrzałość, temperament, solidność i perfekcję techniczną połączoną z najczystszą ekspresją...”,

H. Williams (Londyn)

„...pozostaję pod największym wrażeniem waszego występu biorąc pod uwagę wasze techniczne mistrzostwo i waszą muzykalność...”

Yehudi Menuhin (Londyn)