Fundacja Kultury i Integracji „INTER-ART” działa na podstawie Ustawy z dnia: 6 kwietnia 1984r. o fundacjach /Dz.U. z 1991, Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie postanowień niniejszego Statutu. Fundacja Kultury i Integracji „INTER-ART” została ustanowiona z woli Fundatorów: Teresy Kaban-Błażej i Henryka Błażeja w dniu 16 sierpnia 1990r. aktem notarialnym sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Tarnowie- Repertorium A numer 8924/1990. Zarejestrowana w KRS pod nr.: 0000004774.

Celem fundacji jest działalność na rzecz rozwoju i promocji kultury i sztuki, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, promocję dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wychowanie i uwrażliwienie młodej publiczności głównie poprzez koncerty, spektakle, wystawy oraz własną aktywność artystyczną jako ciekawą możliwość spędzenia wolnego czasu.